Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

หลักสูตรนิเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)

 

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตร์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Communication Arts

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อภาษาไทย : ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : นศ.บ.
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Communication Arts
ชื่อย่อ : B.A.

วิชาเอก
    - วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์, การประชาสัมพันธ์, การโฆษณา และ
    - วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต

หลักสูตร 4 ปี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากจบการศึกษา
    1. ผู้สื่อข่าว
    2. นักเขียน
    3. นักหนังสือพิมพ์
    4. นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
    5. บรรณาธิการ
    6. นักโฆษณา
    7. ผู้สร้างสรรค์รายการ
    8. ผู้ประกาศ
    9. นักจัดรายการวิทยุ
    10. นักจัดรายการโทรทัศน์
    11. ช่างภาพ
    12. นักประชาสัมพันธ์
    13. นักออกแบบสื่อมวลชน
    14. นักสื่อสารมวลชนในทุกแขนง