Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด
Up

แบบฟอร์ม

แบบขออนุญาตซื้อ/จ้าง
สัญญาการยืมเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
แบบตอบรับการใช้ประโยชน์งานบริการวิชาการ
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบฟอร์มขอใช้ยานพาหนะไปราชการ
สัญญาเช่ารถยนต์
ตัวอย่างคำนวณค่า-FTES-หลักสูตร
แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ปร.1) ล่าสุด 1 กันยายน 2560
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง 2560
แบบฟอร์มสรุปห้องปฏิบัติการฯ ตามมติประชุม วันที่ 5 ม.ค. 2559
นโยบายสภามหาวิทยาลัย 2559-2562
แบบประเมินอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง
รายงานการเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น-ครุภัณฑ์-2560
ตัวอย่างความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น-ครุภัณฑ์-2560
สำเนาของ-ฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน-60
หนังสือสัญญาเช่า
แบบฟอร์มต่อสัญญาจ้าง อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง
 
 
Powered by Phoca Download