Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ปฏิทินวิชาการประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

พื่อให้การดำเนินการเรียนการสอน/สอบ ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจึงได้กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน/สอบ (ปฏิทินวิชาการ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้