Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประกาศ อัตราค่าเช่าเหมารถ

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเหมารถยนต์เอกชนเพื่อใช้ในราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นไปโดยถูกต้องและคล่องตัวในการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยจึงประกาศอัตราค่าเช่าเหมารถดังนี้

1. รถบัสปรับอากาศ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง คันละไม่เกิน 15,000 บาทต่อวัน
2. รถบัสไม่ปรับอากาศ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง คันละไม่เกิน 10,000 บาทต่อวัน
3. รถตู้ปรับอากาศ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง คันละไม่เกิน 1,800 บาทต่อวัน
4. รถสองแถว คันละ 1,000 บาทต่อวัน
5. อัตราค่าเช่าตามข้อ 1,2 คิดรวมค่าน้ำมัน ส่วนข้อ 3,4 ไม่คิดรวมค่าน้ำมัน ทั้งนี้ให้เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตามที่จ่ายจริง

สำหรับค่าตอบแทน ค่าที่พักของพนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ และค่าใช่จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องการเช่ารถยนต์ ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

อนึ่ง ให้ยกเลิกประกาษมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าเช่าเหมารถ ฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2560 และให้ใช้ฉบับนี้แทน