Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาเทคนิคการสอนในศตวรรตที่ 21


11827

  

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ จะจัดโครงการอบรมการพัฒนาเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21  โดยวิทยากร รศ.ดร.สุวิมล  เขี้ยงแก้ว  ในวันนที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช