Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ข่าววิจัย

Display # 
Title Created Date
การประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 28 March 2019
มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 13 March 2019
วช. ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 20 February 2019
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการวิจัยระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโลโลยีสารสนเทศเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 20 February 2019
กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี 2562 08 November 2018
สำนักงาน ปปช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 08 November 2018
หลักเกณฑ์การขออนุญาตการเดินทางไปราชการเพื่อการวิจัย 02 November 2018
ขอเชิญคณาจารย์ร่วมตอบแบบสอบถามโครงการพัฒนาตัวชี้วัดและกลไก การรองรับงานบริการวิชาการเพื่อสังคม ระดับสถาบันอุดมศึกษาไทย 02 November 2018
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม : ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 25 June 2018
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 June 2018
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ระดับอุดมศึกษา 31 May 2018
มหาวิทยาลัยมเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 23 May 2018
เครือข่ายองค์กรบริหารการวิจัยแห่งชาติ ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าสนองต่อการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 23 May 2018
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัย ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. 11 May 2018
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยทักษิณ 03 May 2018
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปี 2563 24 April 2018
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการกำหนดโจทย์วิจัย ภายใต้แผนบูรณาการเรื่องการจัดการทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 20 April 2018
การประชุมวิชาการระดับชาติ ทางการจัดการ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ การจัดการความท้าทายในยุค 4.0 02 April 2018
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 02 April 2018
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 27 March 2018
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่นที่ 6 27 March 2018
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 27 March 2018
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 21 March 2018
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2018 21 March 2018
บริษัทไปรษณีย์ไทย ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561 21 March 2018
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 21 March 2018
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 21 March 2018
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2561 12 March 2018
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายทางการวิจัย ประจำปี 2561 09 March 2018
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมนำเสนอข้อเสนอโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit) ปี พ.ศ.2561 08 March 2018