Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Created Date
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 13 June 2018
คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อจัดสรรโลหิตสำหรับรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง 08 May 2018
ประกาศ กำหนดการสอบปลายภาค และแก้ไขปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษา 2/2560 11 May 2018
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และนายกสโมสรนักศึกษาคณะ 03 May 2018
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 หัวข้อ "การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) 26 April 2018
ขอแสดงความยินดี กับนายวศิน ดาราสูรย์ ที่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโครงการ นักข่าวแห่งอนาคต (True-FJA) 24 April 2018
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์สุชาดา การะกรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 05 April 2018
ศูนย์ภาษา ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR 30 March 2018
ศูนย์ภาษาขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สมัครเข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ Exit Exam หลักสูตร 9 ชม. 26 March 2018
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้บริการงานประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาและบุคลากร และใบคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทน 26 March 2018
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน และทีมนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน ในงาน "มหากรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018) 26 March 2018
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ Education ICT Forum 2018 02 March 2018
ศูนย์ภาษา ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรอบรมภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 27 February 2018
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 26 February 2018
ประกาศราคากลางจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 66 ชุด 01 February 2018
ประกาศขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการกำกับการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 13 December 2017
ประกาศปิดการจัดการเรียนการสอนในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ 06 December 2017
ประกาศราคากลาง ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาการตลาด 19 October 2017
ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ 16 October 2017
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2560 10 October 2017
ประกาศ กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 03 October 2017
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 02 October 2017
ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการในส่วนของผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ 21 September 2017
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการพิจารณาขอทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 1 ทุน 18 September 2017
ประกาศ การคัดเลือกอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นคณะกรรมการประจำคณะนคณะกรรมการประจำคณะ 15 September 2017
ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 15 September 2017
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 13 กันยายน 2560 07 September 2017
ประกาศ เลื่อนการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 23 August 2017
ประกาศ การส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) นักศึกษาภาคปกติ และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2559 23 August 2017
ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่สนใจกรอกข้อมูลฐานข้อมูลนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางการท่องเที่ยวภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 10 August 2017