Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนสอนนอกชั้นเรียน วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2558

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการ "ราชภัฏวิชาการ 2558:ปณิธานการเป็นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมมหาวิทยาลัยจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี

เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันของการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้