03/19 2015

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการทำงานและสนับสนุนการดำเนินงานในปัจจุบันทางสำนักจึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการใน 3 หัวข้อ  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในองค์กรหรือประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนได้  โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย  และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/race/index.php?option=md_news&view=show&nid=15559