04/01 2015

การกรอกข้อมูลด้านการวิจัยเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

การกรอกข้อมูลด้านการวิจัยเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ให้แต่ละหลักสูตรกำหนดผู้รับผิดชอบหลักสูตรละ 1 คน และแจ้งมายังคณะภายใน 2 เมษยน 2558 เพื่อดำเนินการต่อไป โดยให้ส่งรายชื่อที่คุณจารีย์ ไก่แก้ว ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบระดับคณะ

Attachments:
Download this file (Scan.pdf)การกรอกข้อมูลด้านการวิจัยเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย2801 kB2015-04-01 17:11