Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม Excel

ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2558

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

        โปรแกรม Excel เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เพียงพอในการทำวิจัยทางการศึกษา ซึ่งโปรแกรมนี้มีอยู่ในคอมพิวเตอร์เกือบทุกเครื่อง จึงง่ายและสะดวกต่อครูผู้สอนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หรือผู้สนใจการทำวิจัยทางการศึกษา ในการนำไปช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการทำวิจัยทางการศึกษา สาขาสถิติและคอมพิวเตอร์จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม Excel ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนหรือผู้สนใจ

 

รายละเอียดของโครงการ: act014.pdf

 

ลงทะเบียนอบรมได้ที่นี่ 

รายละเอียดของโครงการอบรมอื่นๆ http://www.sct.nstru.ac.th/sct_training/