Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2558

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

        การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เป็นการประมวลผลข้อมูลที่มีปริมาณมาก ดังนั้นการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมีความสะดวกมากกว่าที่จะคำนวณทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะในการวิจัยส่วนใหญ่นิยมที่จะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเฉพาะทางด้านสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

 

รายละเอียดของโครงการ: act012.pdf

 

ลงทะเบียนอบรมได้ที่นี่ 

รายละเอียดของโครงการอบรมอื่นๆ http://www.sct.nstru.ac.th/sct_training/