Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา

ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2558

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

        การเรียนและการปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยาจะต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ ทั้งเรื่องทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง คำศัพท์เฉพาะ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ รวมทั้งต้องทราบเทคนิคที่สำคัญในการปฏิบัติงานที่เรียกว่าเทคนิคปลอดเชื้อ จึงจะบรรลุเป้าหมายในการศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ได้โดยในการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ การอบรมเป็นการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานทางด้านจุลชีววิทยาแก่ ครู อาจารย์ ที่สอนในชั้นมัธยมศึกษา ทางสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา ซึ่งประกอบด้วย การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ และการแยกเชื้อบริสุทธิ์ การตรวจนับจุลินทรีย์ในอาหารเลี้ยงเชื้อ และการย้อมสีจุลินทรีย์เพื่อจำแนก โดยครูและอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้าได้

 

รายละเอียดของโครงการ: act013.pdf

 

ลงทะเบียนอบรมได้ที่นี่ 

รายละเอียดของโครงการอบรมอื่นๆ http://www.sct.nstru.ac.th/sct_training/