09/08 2015

ขอเชิญสมัครการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ scan_699.pdf

Attachments:
Download this file (scan_699.pdf)scan_699.pdf983 kB2015-09-08 10:38