Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

        ตามที่นางลดาวัลย์ แก้วสีนวล ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 และตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ 862/2558 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558 ได้แต่งตั้งนายธนวัฒน์ บุรีรัตน์ ตำแหน่งรองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2558 และครบหนึ่งร้อยแปดสิบวันในวันที่ 10 กันยายน 2558 นั้น

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้ง นายสมพร เรืองอ่อน ตำแหน่งรองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

เอกสารประกาศ 3075-2558.pdf

 

Attachments:
Download this file (3075-2558.pdf)3075-2558.pdf330 kB2015-09-15 10:57