Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

วารสารบางกอก Economy (Volume 29)

         ด้วยสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำวารสารบางกอก Economy (Volume 29) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจการคลังรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร

         ในการนี้ สำนักการคลังจึงขอประชาสัมพันธ์วารสารฯ เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ผลงานด้านเศรษฐกิจและการคลัง และสร้างความเข้าใจในระบบการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครให้ประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไปได้ทราบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ scan_760.pdf

Attachments:
Download this file (scan_760.pdf)scan_760.pdf522 kB2015-09-22 15:46