Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

โครงการอบรมหลักสูตร Update มาตรฐานการบัญชีล่าสุด (ผลกระทบต่อกิจการที่นักบัญชีควรทราบ)

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นสำหรับผู้ทำบัญชี  (CPD) เรื่อง “Update มาตรฐานการบัญชีล่าสุด ฯ” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารบรรณสารกาญจนาภิเษก ห้องราชาวดี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้