Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

แจ้งนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)

        ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) เพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

Attachments:
Download this file (scan_b694.pdf)scan_b694.pdf7791 kB2015-10-26 09:13