11/02 2015

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ด้วยคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (Pd.D. in Management) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558 รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมสามารถสืบค้นได้ที่ website: www.bbs.buu.ac.th/phd

Attachments:
Download this file (scan_860.pdf)scan_860.pdf2405 kB2015-11-02 11:08