Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประกันคุณภาพการศึกษา

        ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประกันคุณภาพการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ

        วิทยากร อาจารย์วีณา  ลีลาประเสริฐศิลป์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KM-061158.pdf

Attachments:
Download this file (KM-061158.pdf)KM-061158.pdf330 kB2015-11-02 15:13