Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

การจัดสรรที่นั่งเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ (Entry Test) หลักสูตร OCC และหลักสูตร ILC ประจำปี 2559

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ประจำปี 2559 จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้มีการทดสอบภาษาอังกฤษ และจัดสรรที่นั่งให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ หลักสูตร OCC จำนวน 5 คน และหลักสูตร ILC จำนวน 14 คน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ scan_924.pdf

Attachments:
Download this file (scan_924.pdf)scan_924.pdf6666 kB2015-11-17 13:39