Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่น 8

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จะจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันการทุจริตเป็นแกนนำในการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมที่ดีในสังคม มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และร่วมสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งกับสำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านกิจกรรมของชมรมในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
          แบบฟอร์มการสมัคร สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนัก8คณะวิทยาการจัดการ หรือ Download แบบฟอร์มการสมัคร ตามเอกสารแนบ