Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

การส่งเยาวชนเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2559

ตามที่หนังสือศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ (บค) 0017.5/5916 ขอความร่วมมือส่งเยาวชนเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2559 สำหรับเยาวชนชาย-หญิงระดับอุดมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 160 (ทั้งประเทศ) ระยะเวลา 10 วัน โดยรุ่นที่ 1 วันที่ 23-31 มีนาคม 2559 และรุ่นที่ 2 วันที่ 19-28 เมษายน 2559 ณ สถาบันวิชาการทีโอที เลขที่ 174 ซอยงามวงศ์วาน 17 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีคุณสมบัติในการพิจารณาคัดเลือกดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้มีประสบการณ์และมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น โดยมีภาวะผู้นำ อาทิ ประธานชมรม/ประธานนิสิตนักศึกษา/กรรมการ
  2. มีศักยภาพในการศึกษาค้นคว้า มีความสนใจในเรื่องของการทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งสนใจในการมีส่วนร่ามของเยาวชนในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีจิตอาสา
  4. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ และโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
  5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลา 10 วัน
  6. ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร

สามารถ download ใบสมัครได้ที่ scan_1230-2558.pdf

Attachments:
Download this file (scan_1230-2558.pdf)scan_1230-2558.pdf1881 kB2015-12-21 11:14