01/09 2016

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ

1. ส่งเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

2. ขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม(นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

สำหรับรายละเอียดสามารถ download ไฟล์ได้จาก www.mua.go.th หัวข้อ ประชาสัมพันธ์:ข้อมูลเผยแพร่ หัวข้อย่อย สืบค้นหนังสือเวียน

Attachments:
Download this file (019_2559.pdf)019_2559.pdf464 kB2016-01-09 10:54