Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558”

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Attachments:
Download this file (023_2559.pdf)023_2559.pdf3636 kB2016-01-12 09:16