Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 มายังคณะ

        คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา ให้ผู้สนใจได้รับทราบ

Attachments:
Download this file (024_2559.pdf)024_2559.pdf440 kB2016-01-13 09:04