02/04 2016

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการ จำนวน 3 หลักสูตร

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการ จำนวน 3 หลักสูตร

  1. หลักสูตร รู้ปัญหา รู้ป้องกัน รู้แก้ไข กับแนวทางการบริหารงานพัสดุ สำหรับหน่วยงานด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท

  2. หลักสูตร การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท

  3. หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (115-2559.pdf)115-2559.pdf4374 kB2016-02-04 09:26