Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

แจ้งผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยของบประมาณ ประจำปี 2560

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 ผลการประเมินทางวิชาการจำนวนข้อเสนอโครงการผ่านการประเมินจำนวน 38 โครงการ จากจำนวนที่ส่งไป 73 โครงการ คณะวิทยาการจัดการมีผลงานวิจัยที่ผ่านการประเมินจำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

 ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย 
 การยอมรับของผู้บริโภคและผู้ผลิตต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และแนวทางการพัฒนาทางการตลาด : กรณีศึกษาข้าวสัข์หยดเมืองพัทลุง  ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ์
 รูปแบบและความสำเร็จของการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินของชุมชน กรณีศึกษา : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  อ.วิชิต จรุงสุจริตกุล
 การประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮลล์ พ.ศ.2551 ต่อการแก้ปัญหาสังคมไทย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน
 การวิเคราะห์ ออกแบบระบบสารสนเทศและการออกแบบรายงานเพื่อการจัดการสารสนเทศกลุ่มออมทรัพย์  อ.เมธาวัตร ภูธรภักดี
 การสร้างเครือข่ายแกนนำนักเรียน จ.นครศรีธรรมราช เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  ดร.เมธาวี แก้วสนิท
Attachments:
Download this file (B455-2559.pdf)B455-2559.pdf522 kB2016-03-18 12:57