Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกตน์สิรี ศรีทานนท์ ผ่านเข้ารอบ 30 คนสุดท้ายในระดับประเทศ โครงการ TrueVisions Future Journalist Award (FJA14)

นางสาวเกตน์สิรี ศรีทานนท์ผ่านเข้ารอบ 30 คนสุดท้ายในระดับประเทศ โครงการ TrueVisions Future Journalist Award (FJA14)

ทรูวิชั่นส์ จัดโครงการ TrueVisions Future Journalist Award (FJA14) ด้วยการสนับสนุนของ BBC World News,TNN24,สสม.,NIDA และบริติสเคาน์ซิล ไทยแลนด์ จัดสอบข้อเขียนรอบแรกเพื่อค้นหา30นักข่าวแห่งอนาคตเมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา ณสนามสอบ 8 แห่งทั่วทุกภาคของประเทศโดยในปีนี้มีนิสิต นักศึกษาจำนวน 245 คน จาก 20สถาบัน 13 จังหวัดร่วมสอบข้อเขียนซึ่งมีผู้สอบผ่านเป็นนักข่าวแห่งอนาคต FJA รุ่นที่ 14 จำนวน 30 คน ซึ่ง นางสาวเกตน์สิรี ศรีทานนท์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ติด 1 ใน 30 คนสุดท้ายระดับประเทศ

โดยนักข่าวแห่งอนาคตทั้ง 30 คนจะได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติ "กระบวนข่าว"กับนักวิชาการ, กูรูข่าวระดับประเทศ และระดับโลกระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2559 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลชถนนประดิพัทธ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจะได้รับโอกาสในการเข้าสัมภาษณ์เพื่อชิงทุนเข้าศึกษาต่อในระดับหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จำนวน 2 ทุน ได้แก่

-หลักสูตรภาคภาษาไทย 1 ทุน
-
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 1 ทุน
รวมมูลค่า 755,000 บาท

รายชื่อ 30 นักข่าวแห่งอนาคต FJA รุ่นที่ 14 (การประกาศผลไม่ได้เรียงตามคะแนน)

*กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ*
1.นางสาวณัฎฐนิชา ช่างพินิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.นางสาวธรรมาพร มโนวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.นางสาวยลรดี ธุววงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.นายแทนธรรม รุ่งวิทู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.นางสาวณัฐนิชา อัมไพวรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6.นางสาวปาณิศา เลิศพิมลชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.นางสาวรักษ์ชีวี สุขเอิบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8.นางสาวหงส์เหม พิมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9.นางสาวอนรรฆพร ลายวิเศษกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.นางสาวตรีลดา แสงอรุณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

*กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง*
11.นางสาวภควดี พุ่มเหรียญ มรภ.สวนสุนันทา

*กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน*
12.นายกีรติ เอมมาโนชญ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
13.นางสาวณิชารีย์ โชติสุวรรณกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น
14.นางสาวสุวนันท์ มั่นศรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

*ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก*
15.นางสาวมินตรา อะแดร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
16.นางสาววาณิชชา สายเสมา มหาวิทยาลัยบูรพา
17.นายสมชาย ตฤษณาวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา

*ภาคเหนือ*
18.นายสุทธิมนัส ชินอัครพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ*
19.นางสาวสุมารินทร์ อะโรคา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
20.นายปรัตถกร รอดวินิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
21.นางสาวน้ำทิพย์ เหวชัยภูมิ มรภ.นครราชสีมา
22.นางสาวอาทิตติญา โทไธสง มรภ.นครราชสีมา
23.นางสาวพนิดา คำภูแสน มรภ.อุดรธานี

*ภาคใต้*
24.นางสาวเกตน์สิรี ศรีทานนท์ มรภ.นครศรีธรรมราช
25.นางสาวชญานิษฐ์ นกแก้ว มรภ.สงขลา
26.นางสาวฟิตเราะห์ มะมิง มรภ.สงขลา
27.นางสาวโรชีนา เจ๊ะแว มรภ.สงขลา
28.นางสาวพิกุลทิพย์ ยุระพันธุ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
29.นางสาวสกุลรัตน์ ปรีดาผล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
30.นางสาวนรินทร์ ปากบารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รวมมหาวิทยาลัยที่มีนิสิต นักศึกษา ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 17 สถาบัน ได้แก่
-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-มหาวิทยาลัยศิลปากร
-มรภ.สวนสุนันทา
-มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-มหาวิทยาลัยเนชั่น
-สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
-มหาวิทยาลัยบูรพา
-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-มรภ.นครราชสีมา
-มรภ.อุดรธานี
-มรภ.นครศรีธรรมราช
-มรภ.สงขลา
-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี