Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี เรื่อง “TFRS for SMEs” จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ด้วยสาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กำหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี เรื่อง “TFRS for SMEs” ให้กับอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพบัญชี ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยเก็บค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,000 บาท สามารถยื่นใบสมัครพร้อมชำระค่าอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559

Attachments:
Download this file (424-2559.pdf)424-2559.pdf2658 kB2016-04-25 10:58