Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559

    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

    ดังนั้นเพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงประกาศงดการเรียนการสอนในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 และให้คณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้

Attachments:
Access this URL (http://www.nstru.ac.th/portal/data_resource/NEWS/2016/DECLARE/FILE/1467361744_057468600.pdf)1467361744_057468600.pdf875 kB2016-07-02 13:48