Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

กองนโยบายและแผน ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

    เพื่อให้การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รายจ่ายค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง กองนโยบายและแผนจึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ และครุภัณฑ์โดยสภาพ รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย

Attachments:
Download this file (B267-2559.pdf)B267-2559.pdf284 kB2016-07-13 11:33