09/22 2016

ขอเชิญบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการทุกท่านรับประทานอาหารร่วมกัน ในระดับหลักสูตร วันที่ 23 กันยายน 2559 และคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 24 กันยายน 2559