Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษาโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนที่ดี เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน มีจิตสาธารณะ ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                   ๑. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา จำนวน ๒ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อปี

๒. ระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามีเงื่อนไขดังนี้

                             ๒.๑ เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี

                             ๒.๒ เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

                             ๒.๓ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐

                             ๒.๔ เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจน ซึ่งมีรายได้รวมต่ำกว่า ๑๘๐,๐๐๐ บาท ต่อปี หรือขากบุพการีโดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นซึ่งผู้อุปการะมีฐานะยากจน มีรายได้รวมต่ำกว่า ๑๘๐,๐๐๐ บาท ต่อปี หรือเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ

                             ๒.๕ เป็นผู้มีความประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัย

                             ๒.๖ ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่นในเวลาเดียวกัน

๓. เอกสารประกอบการสมัคร

                             ๓.๑ แบบฟอร์มประวัติผู้รับทุนการศึกษา พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๑ ใบ

                             ๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)

                             ๓.๓ ใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุด

                             ๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)

๔. การขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร

  ๔.๑ สามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองพัฒนานักศึกษาหรือดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชhttp://race.nstru.ac.th/nstru_portal/student/

                             ๔.๒ กำหนดขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม – ๒๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา

ดาว์นโหลดเอกสารสมัครทุนการศึกษา

Attachments:
Download this file (b1649-2559.pdf)b1649-2559.pdf1037 kB2016-10-07 15:56