Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญส่งผลงานประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องเอ็มเพลสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม่ โดยงานดังกล่าวมีการมอบรางวัลสหกิจศึกษาด้านต่างๆ จำนวน 11 ประเภท ประเภทละ 1 ผลงาน

คณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมประกวด ขอความกรุณาจัดทำข้อมูลตามที่ สกอ. กำหนดและจัดส่งมายัง นางสาว ภัชนาถ เพชรนิล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภานในวันที่ 3 เมษายน 2560 ดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเอกสารแนบ ในส่วนของแบบเสนอข้อมูลสามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

Attachments:
Download this file (b522-60.pdf)b522-60.pdf2972 kB2017-03-31 14:36