Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญส่งนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเผยแพร่ความรู้เรื่อง ผลกระทบของการแผ่คลื่นแมเหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ใน 5 ภูมิภาค ระยะ 2

สำนักงาน กสทช. กำหนดให้มีการจัดความรู้เรื่อง ผลกระทบของการแผ่คลื่นแมเหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ใน 5 ภูมิภาค ระยะ 2 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ห้องฮอร์นบิลแกรนด์บอลรูม โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า จังหวัดกระบี่ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการ ข้าราชการ คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไปจำนวน 200 คน

สำนักงาน กสทช. จึงมีความประสงค์จะขอความร่วมมือจัดส่งนักศึกษาในสังกัดของท่านจำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุม ในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว โปรดส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (501-60.pdf)501-60.pdf909 kB2017-05-08 15:32