Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2559

เพื่อให้การตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(กศ.บป.) ที่เรียนครบโครงสร้างหลักสูตร และจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงกำหนดแนวปฏิบัติดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

Attachments:
Download this file (201706231405.pdf)201706231405.pdf69 kB2017-06-23 14:09