Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประกาศปิดการจัดการเรียนการสอนในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
เนื่องจากสถานการณ์เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของ บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะเดินทางมามหาวิทยาลัย
จึงขอประกาศปิดการจัดการเรียนการสอนในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน