Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประกาศขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการกำกับการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีการเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 เนื่องจากมีอาจารย์หลายท่านในคณะวิทยาการติดภารกิจ ดังนั้นคณะจึงขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกำกับการสอบตามเอกสารแนบ