Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยสามารถส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 24 เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400