Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้บริการงานประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาและบุคลากร และใบคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทน

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษาและบุคลากร โดยมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาให้บริการรับคำร้องขอค่าสินไหมทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาและบุคลากร จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้บริการงานประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาและบุคลากร และใบคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุรีมา มฤคี งานประกันอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษา โทร 075-392042 หรือทางเว็บไซต์ http://student.nstru.ac.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ