Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดมารยาทไทยระดับประเทศ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดมารยาทไทยระดับประเทศชิงถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย ธนาคารธนชาติ และในวันที่ 19 กันยายน2561 61 เวลา 15.00 น. อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเข้าพบ ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องรับรองอธิการบดี ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ซึ่งรางวัลที่นักศึกษาได้รับคือหนังสือ จำนวน 5 เล่ม นักศึกษาจึงมีความประสงค์ที่จะมอบแก่หอสมุดมหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งรางวัลที่นักศึกษาได้รับคือหนังสือ จำนวน 5 เล่ม นักศึกษาจึงมีความประสงค์ที่จะมอบแก่หอสมุดมหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช