Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ โครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่

โครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช        จัดโครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่ จึงมีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎจราจร เทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่ให้กับนักศึกษา  

                   คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

 • เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • นักศึกษาต้องไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์มาก่อน

จำนวนที่รับ

 • รับจำนวน 50 คน

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • ใบรับรองแพทย์ (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกเอกสารจนถึงวันอบรม)

การขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร

 • ขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองพัฒนานักศึกษา หรือดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช http://student.nstru.ac.th/index.php
 • กำหนดขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561 ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 – 16.30 น.

กำหนดการฝึกอบรมใบขับขี่

 • วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (โรงอาหารเก่า)

หัวข้อการอบรม ดังนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมาย  ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชั่วโมง 30 นาที
 • การขับรถอย่างปลอดภัย จำนวน 2 ชั่วโมง
 • จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ จำนวน 1 ชั่วโมง
 • ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล จำนวน 30 นาที

หมายเหตุ

 • นักศึกษาจะต้องนำใบรับรองการอบรมภาคทฤษฎีไปยื่นเพื่อรับการสอบภาคปฏิบัติ        ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใน 90 วัน