Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประกาศแต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ในระหว่างวันที่ 3-4, 6-7, 12-14 และ 17-19 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตารางคุมสอบได้จากเอกสารแนบ