Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

สวทช ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม จำนวน 4 หลักสูตร

สวทช ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม จำนวน 4 หลักสูตร ตือ

1. หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบองค์กร

3. หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล

4. หลักสูตร IT Audit fot Non - IT Auditor Masterclass

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (086-62.pdf)086-62.pdf2344 kB2019-02-20 16:53