11/22 2014

การให้รางวัลดีเด่นแก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีพุทธศักราช 2557

ในปีพุทธศักราช 2557 มูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น  อัตถากร  ได้จัดสรรเงินดอกผลเพื่อจัดกิจกรรมดำเนินงาน  โดยให้คณะส่งรายชื่อ และประวัติโดยสังเขป  ดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (Bunthin.pdf)มูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร2278 kB2014-11-22 16:36