Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(กศ.บป.) ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557

เพื่อให้การตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(กศ.บป.) ที่เรียนครบหลักสูตร และจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงกำหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอน ดังประกาศแนบท้ายฉบับนี้

Attachments:
Download this file (final.pdf)final.pdf768 kB2014-11-27 12:05