Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Created Date
ประกาศ แจ้งกำหนดการถ่ายภาพเพื่อทำบัตรนักศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 13 June 2019
ประกาศ กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 13 June 2019
ธนาคารธนชาติ ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย 24 May 2019
ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 2 หลักสูตร 17 April 2019
ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC 28 March 2019
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 28 March 2019
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Fast Lane to EdPEx 200 และ The Effective EdPEx 27 March 2019
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน 27 March 2019
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 7 27 March 2019
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานหมาวิทยาลัย 27 March 2019
สภาวิชาชีพบัญชี ขอเชิญส่งนิสิตและนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 06 March 2019
มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 8 20 February 2019
กระทรวงดิจิทัลเพื่่อเศรษฐกิจและสังคม ประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนา Education ICT Forum 2019 20 February 2019
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิการ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ประจำปี 2562 20 February 2019
สถาบันรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร TQA Criteria 20 February 2019
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร กฏหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 7 20 February 2019
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร 20 February 2019
สวทช ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม จำนวน 4 หลักสูตร 20 February 2019
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพหนึ่งเดียว One Health One World 20 February 2019
วารสารการเงินธนาคาร ประชาสัมันธ์ งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 9 จ.สงขลา 20 February 2019
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Competition 2019 20 February 2019
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธิบรมราชาภิเษก 20 February 2019
CPALL ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Leadership Development Program 20 February 2019
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ 11 20 February 2019
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและการขับเคลื่อนองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 20 February 2019
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญร่วมงานอบรมสัมมนา Education ICT Forum 2019 20 February 2019
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา 20 February 2019
ประชาสัมพันธ์โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ 20 February 2019
ศูนย์ภาษา ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษารหัส 59 11 February 2019
ประกาศแต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 30 November 2018