Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Created Date
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการฝึกอบรม “เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” 10 March 2016
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบกระเบื้อง 03 March 2016
ประชาสัมพันธ์โครงการ Leadership Development Program 03 March 2016
ขอเชิญส่งบบทความเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559 03 March 2016
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น 23 February 2016
ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการไอเดียสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่สู่สังคมผู้สูงอายุ : Ageing Society Startup ในงานวันวิทยาการจัดการ ประจำปี 2559 23 February 2016
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559 23 February 2016
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จ 23 February 2016
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”` 23 February 2016
มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดโครงการอบรม “ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 2” 23 February 2016
โครงการประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” 23 February 2016
บริษัท สยามเบย์รีสอร์ทแอนด์สปา จำกัด ประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานภาคสนามในสถานประกอบการ 23 February 2016
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์” 08 February 2016
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 27 ระดับปริญญาตรี 08 February 2016
การแข่งขันถ่ายภาพนอกสถานที่ในหัวข้อ “วิถีชนคนสงขลา” และร่วมฟังบรรยายพิเศษ 08 February 2016
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูผู้สอนทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฮบริด NISSAN X-TRAIL และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า NISSAN LEAF 08 February 2016
ศูนย์วิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการและเสริมทักษะการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 7 หลักสูตร 05 February 2016
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการ จำนวน 3 หลักสูตร 04 February 2016
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 03 February 2016
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสัมมนา ASJA-ASCOJA International Symposium 02 February 2016
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 54 หลักสูตร 02 February 2016
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “14th APacCHRIE Conference 2016” 29 January 2016
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย 29 January 2016
กรมประชาสัมพันธ์ขอส่งนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) และการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ไปสู่การปฏิบัติ 28 January 2016
การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2559 28 January 2016
ประกาศ เรื่อง การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 28 January 2016
โรงแรมฮอไรซอนบีชรีสอร์ทโฮเทล และโรงแรมฮอไรซอนกะรนบีชรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 27 January 2016
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 27 January 2016
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการโรงแรม ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ชุด 25 January 2016
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ชุด 25 January 2016