Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Created Date
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559 23 February 2016
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จ 23 February 2016
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”` 23 February 2016
มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดโครงการอบรม “ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 2” 23 February 2016
โครงการประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” 23 February 2016
บริษัท สยามเบย์รีสอร์ทแอนด์สปา จำกัด ประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานภาคสนามในสถานประกอบการ 23 February 2016
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์” 08 February 2016
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 27 ระดับปริญญาตรี 08 February 2016
การแข่งขันถ่ายภาพนอกสถานที่ในหัวข้อ “วิถีชนคนสงขลา” และร่วมฟังบรรยายพิเศษ 08 February 2016
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูผู้สอนทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฮบริด NISSAN X-TRAIL และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า NISSAN LEAF 08 February 2016
ศูนย์วิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการและเสริมทักษะการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 7 หลักสูตร 05 February 2016
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการ จำนวน 3 หลักสูตร 04 February 2016
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 03 February 2016
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสัมมนา ASJA-ASCOJA International Symposium 02 February 2016
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 54 หลักสูตร 02 February 2016
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “14th APacCHRIE Conference 2016” 29 January 2016
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย 29 January 2016
กรมประชาสัมพันธ์ขอส่งนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) และการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ไปสู่การปฏิบัติ 28 January 2016
การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2559 28 January 2016
ประกาศ เรื่อง การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 28 January 2016
โรงแรมฮอไรซอนบีชรีสอร์ทโฮเทล และโรงแรมฮอไรซอนกะรนบีชรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 27 January 2016
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 27 January 2016
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการโรงแรม ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ชุด 25 January 2016
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ชุด 25 January 2016
โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2559 เรื่อง “เดินหน้าอุดมศึกษาไทย” 21 January 2016
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา 2558 21 January 2016
ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 8 20 January 2016
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน จำกัด จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Singha English Challenge 2016 20 January 2016
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน บทความท้าทายสวัสดิการสังคม” 19 January 2016
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) 19 January 2016