Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Created Date
โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2559 เรื่อง “เดินหน้าอุดมศึกษาไทย” 21 January 2016
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา 2558 21 January 2016
ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 8 20 January 2016
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน จำกัด จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Singha English Challenge 2016 20 January 2016
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน บทความท้าทายสวัสดิการสังคม” 19 January 2016
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) 19 January 2016
การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างปรเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 19 January 2016
การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 19 January 2016
ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดกิจกรรมทางวิชาการในงาน MBS Festival 2016 19 January 2016
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 18 January 2016
ประชาสัมพันธ์ผลงานสกู๊ปข่าวของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่3 ที่ได้ออกอากาศทางช่อง TPBS 18 January 2016
เร่งรัดการปฏิบัติตามวินัยการเงินการคลัง 18 January 2016
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจข้อมูลความต้องการของอาจารย์ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการศึกษาต่อปริญญาเอก และโครงการหลังปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 18 January 2016
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2559 ณ จังหวัดสงขลา จำนวน 6 หลักสูตร 18 January 2016
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาอุดมศึกษากับภารกิจที่ 4 : ปริมลฑลของการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 18 January 2016
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” รุ่นที่ 1 18 January 2016
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 13 18 January 2016
ประชาสัมพันธ์โครงการธรรมาภิบาลสัมพันธ์ 2559 18 January 2016
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1 18 January 2016
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ 15 January 2016
เปลี่ยนแปลงวันหยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และสอนชดเชย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 13 January 2016
ศูนย์ภาษาจัดอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร “Let’s Talk English” (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่) 13 January 2016
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ประชากรศาสตร์) และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (ประชากรศาสตร์) วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 January 2016
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13 January 2016
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 มายังคณะ 13 January 2016
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558” 12 January 2016
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 9 ฉบับ มายังคณะ 12 January 2016
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 09 January 2016
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ 08 January 2016
ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” เฉลิมพระเกียรติ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้า 08 January 2016